Konspiráció pexels.com

2011. szeptember 04. vasárnap | Szerző: marinov

74

Kitalált középkor: mi nem stimmel?

Heribert Illig nagy vihart kavart könyvében a történelem meghamisításáról elmélkedik. A Rubicon folyóiratban történész, jogász, csillagász és régész szerzők értékelték a teóriát.


Mivel munkahelyi költözésünk egybeesett nyaralásom kezdetével, magammal vittem az útra közel húszkilónyi, pakolás során előkerült magazint az elmúlt tíz esztendőből (Wired, História, Rubicon, IPM, sőt, még egy 2001/9-es – azaz 9/11 előtti – Yahoo magazin is került a merítésbe). A tengerparton végignyálaztam őket, a következő hetekben pedig szemlézek néhány ideillő anyagot.

Az első mindjárt a Rubicon 2003/5-ös száma, melyben történészek, jogászok, csillagászok és régészek szedik ízekre Heribert Illig Kitalált középkor című bestsellerét. Ha valaki nem ismerné a múlt század végének egyik sikerkönyvét, annak egy kis emlékeztető: Illig szerint történelmünk közel három évszázadát utólag kreálták egy összeesküvés keretében. A hamisítók – VII. (Bíborbanszületett) Konstantin bizánci császár, a vele rokoni kapcsolatban álló III. Ottó német-római császár és II. Szilveszter pápa – motivációja Illig szerint az volt, hogy III. Ottónak neves császárőst kreáljanak, és hogy közelebb hozzák az emberiséget a kereszténység ideológiájában sorsfordító ezredik évhez. A szerző szerint minden, amit a 614. és a 911. év közötti időszakról tudunk – legyen szó népekről (avarok és vikingek), történelmi személyekről (Nagy Károly) vagy eseményekről (képrombolás) – a fantázia szülötte, s minden e korból származó régészeti lelet hamisítvány vagy korábbi/későbbi időkből származik.

A matematikus-rendszerelemző Illig úgy véli, ha kiemeljük az általa megjelölt 297 évet a történelemből, az nem omlik össze, az egyes események ugyanis gond nélkül összekapcsolhatók. Elmélete szerint a csalás XIII. Gergely pápa 1582-es naptárreformján keresztül érhető tetten, mely három nappal kevesebbel számolt. A német ál-történész tanainak cáfolatát nagyban nehezítette, hogy a választott időszakból a többi korhoz képest kevés régészeti és írásos bizonyíték áll a szakma rendelkezésére.

A Rubicon – dicséretes módon – nem intézte el egyetlen fitymáló vállrándítással Illig elméletét, hanem a 2002-ben magyarul is megjelent könyvre 2003-ban egy teljes számmal reagáltak. Nézzük az egyes cikkeket sorjában, röviden:

Cáfol a természettudomány és a régészet

Ifj. Barta János történész a természettudományokat segítségül hívva rámutat: mind az ún. C 14-es módszer, mind pedig a dendrokronológia azt mutatja, hogy igenis vannak leletek a tagadott korból. Illiget azonban nem győzik meg például az oslói múzeumban kiállított viking hajók, ahogy az olyan írásos emlékek sem, mint az angolszász és frank krónikák panaszai a vikingekre, valamint az arab utazók vikingleírásai.

Európán kívüli kapcsolatok

Barta arra is rámutat – és a kiadványban később az egyes régiók és korok szakértői részletesen alátámasztják ezt -, hogy Illig elmélete ellen szólnak az Európán kívüli világgal létesített kapcsolatok is. A „kitalált időszak” idejének Kínában a jól dokumentált Tang-dinasztia korszaka felel meg, és Illignek magyarázkodnia kell a szintén jól nyomon követhető arab források miatt is.

Miért pont ezeket hamisították?

A korból származó – Illig szerint utólag hamisított – írott források között olyan adminisztratív-gazdasági iratok is vannak, amiknek esetleges hamisítása nem igazán érhette meg a rá fordított munkát. Van listánk többszáz fuldai szerzetesről, nincs viszont információnk Nagy Károly legtöbb vazallusáról. Ha a hamisítóknak volt idejük nem létező szerzetesekről koholt névsorokat szerkeszteni, akkor miért nem kreáltak a későbbi főrangú urak számára hízelgő ősnévsorokat? – teszi fel a kérdést Barta. Ugyanez vonatkozik Angliára is, ahol szintén számtalan olyan irat keletkezett, amelyeknek kitalálása aligha érte meg a fáradtságot.

Nyelvi ellenbizonyítékok

Barta arra is rámutat, hogy az állítólag kitalált Nagy Károly idegen népek emlékezetében is megragadt, a král szó ugyanis már a 9. századi Metód-legendában szerepel. Vajon miért egy nem létező uralkodóról vették király szavukat a szláv népek? – kérdezi.

Őt is be akarták csapni?

A hamisítás egyik célja Illig szerint az ezredik év előrehozatala volt. De vajon a kitalálók Istent is be akarták csapni, vagy csak a hívőket? – teszi fel a kérdést Barta, mindjárt hozzá is téve: a vallás szempontjából utóbbi éppen annyira bűn, mint az előbbi.

Végtelen cinkosság?

Barta értetlenül áll az előtt is, hogy a pápaság és a császárság között az „összeesküvés” után nem sokkal kirobbanó viszály során soha senki nem akarta leleplezni a nagy csalást, és nem akadt egyetlen áruló sem, aki az ellenfél szemébe vágta volna a hamisítást.

A hiányzó három nap már megvolt korábban

Hetesi Zsolt csillagász Illig elméletének alapjáról elmondja: a gregorián naptárreform során azért igazítottak csak 10 napot a 13 helyett, mert 3 évet már korábban állítottak rajta, a 325-ös niceai zsinat során.

Zavar a ciklusok körül

Ugyan Illig azt állítja, hogy ha kivesszük az általa megjelölt 297 évet a történelmünkből, minden ugyanúgy passzol, a csillagász Hetesi rámutat: a csalással több ismert ciklus is hibássá vált volna. Hibádzik Illig elmélete szerint a holdfázisok ciklusa (19 év – mivel 297 nem osztható 19-cel), a római korból fennmaradt és a középkor végéig használt adózási ciklikusság (15 év; 297 nem osztható 15-tel), valamint a nap-körrel kapcsolatos ciklusok is (az évek heti napjai 28 évente megismétlődnek – márpedig 297 nem osztható 28-cal). Hetesi szerint hiba és maradék nélkül egy minimum 532 éves ciklust lehet csak kiemelni a történelemből.

Hézagok az illigi jogtörténelemben

Képes György jogtörténész rámutat, hogy a barbár kodifikáció az 5-8. századra esik, részben egy olyan időszakra tehát, amely Heribert Illig szerint a későbbi történelemhamisítók találmánya csupán. Márpedig ezekben az évszázadokban készült a nyugati gótok, a burgundok, a frankok, a vizigótok, az alemannok, a szászok, a bajorok és frízek jogösszefoglalása, melyekre egyrészt megállapíthatóan hatott a justinianusi kodifikáció, másrészt belőlük alakult ki a Német-római Birodalom tartományainak feudális joga és a francia középkori jog.

Anglia, a lyukak országa?

Bárány Attila történész arról elmélkedik, hogy Illig Angliát a „lyukak országának” titulálta, ahonnan nincsenek a korból régészeti leletek, és például London esetében 320 évnyi üres időt találhatunk. Ezzel szemben egy-két évtizednyi hiátustól eltekintve a római hódítás korától 1066-ig tudjuk rekonstruálni az angolszász városi életet – írja Bárány. Még London esetében is van kontinuus urbanizáció, igaz, nem a római város pontos helyén.

Az angolszász kor ezen kívül gazdag pénzleletekben, sőt, nemcsak érméket, hanem érmesajtoló szerszámokat is feltártak.

Nem megy el említés nélkül Bárány a leggazdagabb angolszász kori kincslelet, a 625 körülire datált Sutton Hoo-i hajótemető, valamint a kor keresztény világának legszínvonalasabb könyvfestészete mellett sem.

Ki mindenki összeesküvése?

Olajos Teréz bizantinológus arra a képtelenségre hívja fel a figyelmet, hogy ha igaz lenne Illig elmélete, csak a bizánci birodalom kiterjedését figyelembe véve rendkívül sok szereplőnek – mindenféle rendű és rangú bizáncinak, szlávnak, örménynek, arabnak, bolgárnak, kazárnak és egyéb nomád nációnak – kellett volna részt vennie a fiktív történelem kialakításában. Ennyi szereplő mozgatása, külön-külön sorsuknak összefüggő történelemmé komponálása egyetlen karmester intésére elképzelhetetlen – véli Olajos.

Mennyire zökkenőmentes Bizánc?

Olajos szerint ha elfogadnánk Illig teóriáját, úgy meghatározó folyamatok tűnnének el a bizánci történelemből: 614-ben még késő ókori viszonyok éltek a területen, 911-ben azonban már a középkori bizánci állam áll előttünk teljes vértezetében; Bizánc esetében sem igaz tehát a zökkenőmentes kapcsolódás elmélete.

Ahol nehéz lett volna a betoldás

Katus László történész szerint a pápaság gazdag, folyamatos és sokoldalú forrásanyaggal dokumentált története a legékesebb cáfolata Illig elméletének – ebbe a folyamatba nemigen lehet beiktatni három kitalált évszázadot. Csak egy példa Katus cikkéből: az „illigi kor” pápái sorából is kiemelkedik I. Miklós (858-867), akinek tekintélyes levelezése maradt fenn.

A nem létező avarok?

Tomka Péter régésztől két mondatot idézek: „nemrégiben jelent meg az avar kor közép-európai lelőhelyeit katalógusszerűen felsoroló jegyzék, amely 3543 lelőhelyet tartalmaz. A korszakból feltárt sírok száma meghaladja a harmincezret, jelentős többségük a 7-8. századból származik – nesze neked, Heribert Illig, aki le merted írni, hogy ebből a korból hiányoznak a régészeti leletek!” – írja.

Magyarok a kitalált történelemben

Fodor István régész az illigi világ magyar vonatkozásairól elmélkedve megemlíti, hogy a német után először magyar nyelven volt olvasható a könyv. Ennek előszavát Pap Gábor jegyezte, aki Fodor szerint gesztáink hun történetének igazát vélte megszilárdulni a kiiktatott 300 esztendővel. A bevezetőt író Pap értelmezése szerint ha Attila hun vezér halála (453) és Álmos fellépése (800-as évek dereka) közül kiiktatjuk az „ide erőltetett” 240 évet (nem tévedés, Illig 297 évét Pap önkényesen 240-re redukálta), a fennmaradó időtáv (a kb. 160 év) éppen megfelel öt generációnak (vagyis a „magyar krónikás hagyomány” szerinti különbségnek a két vezér között). Fodor rámutat: Pap e mondatával még a könyv szerzőjével is szembemegy, hiszen Álmos fellépése így a „kitalált időszakra” esik, sőt első uralkodócsaládunk őse ugyanolyan fikció e gondolatmenet szerint, mint Árpád, Kurszán és maga a honfoglalás. Pap szerint a betoldás kiagyalói és kivitelezői dicső múltat akartak kreálni maguknak a mi kárunkra (ahogy ő írja: ez lenne a héj támadása a mag, azaz Európa kellős közepe ellen), csináltak maguknak egy szakrális királyt Nagy Károly személyében, a mi igazi szakrális Turul-dinasztiánkat pedig elszakították gyökerétől – Attilától.

Ahogyan azt Falvay Dávid történész a Szoc.Reál című egyetemi lap 2005 októberi számában kifejti: figyelemre méltó, ahogy egy elmélet más miliőbe kerülve szinte az ellenkezőjébe fordul: „a kitalált középkor eredetileg részben a német nemzeti identitás, és főleg az európai identitás egy lényeges elemét, Nagy Károlyt igyekezett dekonstruálni, … míg a magyar interpretáció ugyanazt az elméletet az untig ismert gondolatok ’újramelegítésével’ a sértett nemzeti identitás konstruálására, illetve mesterséges megerősítésére használja fel”. Illig szándékairól árulkodik, hogy ez az átértelmezés a szerzőt egy csöppet sem zavarta, sőt, a magyar sikeren felbuzdulva még egy kifejezetten e piacra szóló verziót is kanyarított alapkönyve mellé, a csak magyarul napvilágot látott Magyarok a kitalált középkorban című könyvét.

***

És akik még a Rubicont is megjegyzetelték: „Úgy véljük azonban, hogy szerény munkánkban – Illig teóriájának pontosítása és továbbgondolása útján – eljutottunk olyan furcsa párhuzamosságok és analógiák felismeréséhez, amelyek (ha nem is közvetlenül, de) pozitív oldalról legalábbis valószínűsítik (ha nem is bizonyítják) az ’időhamisítás’ megtörténtét – írják az alábbi cikk szerzői, akik az Illig-művet kritizáló Rubicon-számot is alaposan megjegyzetelték. Nem hiszem, hogy történészi oldalról folytatta volna valaki e pingpongot; ha ti megtaláljátok, tegyétek a kommentek közé!

Fotó: pexels.com


Ha tetszett a bejegyzés, lájkold az oldalt a Facebookon!

Hírlevél + Médiaajánlat
74 hozzászólás ehhez: Kitalált középkor: mi nem stimmel?

 1. cartwright says:

  Nem látom azt, hogyan szedték ízekre Illig elméletét, ugyanis az nem bizonyíték, hogy nem úgy vót, nem is történhetett, mert ugyibár vannak leleteink a hiányzó időből.
  Aki csak ilyesmit tud leírni, attól sürgősen el kell venni minden iskolai bizonyítványát, mert az általános iskolában tanított gondolkodást sem sikerült a fejébe verni.
  Más kérdés, hogy az Illig-féle elmélet valóban téves következtetéseket von le, de van egy nagy érdeme, ráirányította sokak szemét, hogy bizony nem stimmel valami az időszámítási vonallal.
  Vagyis lehetnek bármilyen korból leletek, ha azok tévesen vannak besorolva, nem érnek semmit.
  Itt nem az a kérdés, hogy voltak vikingek vagy sem, hanem hogy mikor éltek, kiknek voltak a kortársaik, és akkor milyen időszámítást használtak, és a ma használatos időszámítástól visszaszámolva hány éve történt mindez.
  Például, most azt tanítják, hogy a vikingek 800-900 között éltek, és kifosztották, felégettek az összes települést amit találtak rablóhadjárataik során, tehát kb. 1200 éve kezdték működésüket.
  (Már eleve kizáró dolog lenne, hogy egy felégetett falvat nem tudtak felmutatni a régészek, amit a vikingek semmisítettek meg.)
  De honnan vagyunk olyan biztosak abban, hogy a kronológiánk folyamatossága igaz?
  Keresztkötésekhez próbálunk igazodni, és pár fix-nek tekintett kapcsolatra építve, nem akarjuk belátni, hogy az egész egy nagy átverés.
  Hiába írták le a magyar krónikák hogy a hunok után, pontosabban Attila halála után kb. 5 nemzedékre jött a honfoglalás, hiába írta le Bíborbanszületett Konstantin, hogy a longobárdok bevonulása Itáliába 750 körül történt, az ő ideje előtt 200 évvel (a longobárdok az avarok miatt vonultak Pannóniából Olaszország területére), hiába írta Theopülaktosz Simokattész – Világtörténelem című könyvében, hogy az avarok leromboltak egy híres római szentélyt (545 körül), egy római Marcellus Ammianus pedig, hogy ugyanazt a szentélyt a hunok rombolták le (370 körül), vagy amikor a Hagia Sophia templomnak a teteje egy földrengés után beszakadt, majd 300 egynéhány év múlva ugyancsak egy földrengés miatt újra beszakadt a kupola, de a régészek csak egy helyreállítás nyomát tudják bemutatni, ezeket a dolgokat csak kézlegyintéssel elhessegetik, hogy hát ez nem bizonyíték, ugyanakkor Bíborbanszületett más kijelentéseit meg kőbe vésett igazságnak tekintik, hát ez a nagyon bosszantó. Senki hivatalosan nem veszi a fáradtságot, hogy utánajárjon ezeknek a dolgoknak, az “amatőr” kutatókat pedig lenézik. Persze van nagyon sok hülyeség, amit egyes amatőrök habzó szájjal hajtogatnak, de azt nem lehet csinálni, hogy mindenkit egy kalap alá veszünk, aki nem azt mondja amit hallani szeretnénk.
  Visszatérve a viking leletekre, bár ilyet sehol nem olvastam, mondjuk megállapítják egy hajójuk faanyagának korát (+ – 50-100 év) amit azt adja, hogy ez a fa 1200 évvel ezelőtt hajtott ki. Most 2013-at írunk, de ha én ezt megkérdőjelezem, akkor mi van? Ha azt mondom, hogy csak 1750 van akkor 1200 évvel ezelőtt 550 volt csak, vagy ha azt állítom, hogy a mai időszámításunk Kr. u. 2415 a valós, akkor 1200 évvel ezelőtt 1215-öt írtunk.
  Ezek nem bűvészkedések a számokkal, hanem valós problémák, nem tudjuk mikor és hogyan változtatták meg az időszámítási rendszereket és tették Krisztus születési időpontjához a kezdőpontot.
  Az Illig féle kitáláció nem történt meg, az bizonyos, mármint nem találtak ki semmit és senkit, az akkori emberek és események valós jelleggel bírnak, csak azok az események amik a “kitalált” korra esnek, valószínűleg előtte történtek meg, és dátum elírási hibából újra felkerültek az időszámítási vonalra. Konkrétan a Kr. u. 250, a Kr. u. 550, és a Kr. u. 750 körüli dátumok egy időpontnak számítanak és az ekkori cselekvések és történések és emberek egy időben voltak, csak háromszor kerültek fel az időszámítás vonalára. Persze, azért nem derült ez ki hamarabb, mert minden embert, eseményt, népet, máshogy neveztek el, közben egy volt csak.
  A többit majd egy másik írásban …

 2. kétkedő says:

  Most hallgattam meg Tóth Gyula előadását a youtube-on, és ez elgondolkoztatott.
  Remélhetőleg hallottak a Julianus meg a Gergely naptárról, de ezeknél jóval több
  naptár és időszámítási mód létezett, ezért gondolkodtam el a hallottakon, és ezért
  vagyok kétkedő. Kételkedem abban, hogy a történelem úgy igaz, ahogy állítják és
  tanítják, mert a történelmet mindig a győztesek írják.

 3. Észérv says:

  ” C 14-es módszer, mind pedig a dendrokronológia”
  Sajnálatosan ezek nem precíz vizsgálatok, amire már számos eset mutatott rá a több száz éves eltérésseivel az egyek mérések között.

  “Barta arra is rámutat, hogy az állítólag kitalált Nagy Károly idegen népek emlékezetében is megragadt, a král szó ugyanis már a 9. századi Metód-legendában szerepel. Vajon miért egy nem létező uralkodóról vették király szavukat a szláv népek? – kérdezi.”
  Ez meglehetősen komolytalan érv, ki honnan mit vett át…nem igazolható, semmit sem bizonyít.

  “De vajon a kitalálók Istent is be akarták csapni, vagy csak a hívőket? – teszi fel a kérdést Barta, mindjárt hozzá is téve: a vallás szempontjából utóbbi éppen annyira bűn, mint az előbbi.”
  Ez hogy jön ide? Ha az előző “érv” komolytalan volt, erre nehéz szavakat találni.

  “Barta értetlenül áll az előtt is, hogy a pápaság és a császárság között az „összeesküvés” után nem sokkal kirobbanó viszály során soha senki nem akarta leleplezni a nagy csalást”
  Talán mert nem tudtak róla? Talán mert érdekeltek voltak a hamis rendszer fenntartásában? Talán mert ha a legfelsőbb egyházi is világi vezetés lejáratja magát az “alkalmazottak” is fejvesztettekké válnak? Bartával többet nem is foglalkoznék…

  “Hetesi rámutat….”
  Hetesit láttam nyilatkozni az üggyel kapcsolatosan, az első mondata onnan indult: pontosan tudjuk mikor született Ptolemaiosz, és mikor hogyan jegyezte fel a csillagállásokat…ebből kiszámítva nem stimmelnek az Illig féle koreltéréshez tartozó csillagállásokkal”
  Az említett tudós majd 2000 évvel ezelőtt élt, kb. mert nem tudjuk pontosan, plusz azóta tekertek párat a naptárakon, ergo amiből kiindul évszám, és a hozzá tartózó csillagállás is egy feltételezés csupán, de arra építi az ellenérvét. Gratuláció.

  “Katus László történész szerint a pápaság gazdag, folyamatos és sokoldalú forrásanyaggal dokumentált története a legékesebb cáfolata Illig elméletének ”
  Csak az egyház emberei voltak írástusok jóformán, azt írattak pluszba amit akartak, ez nem győz meg semmiről az üggyel kapcsolatosan.

  “Nem megy el említés nélkül Bárány a leggazdagabb angolszász kori kincslelet, a 625 körülire datált Sutton Hoo-i hajótemető, valamint a kor keresztény világának legszínvonalasabb könyvfestészete mellett sem.”
  Datált…én meg máshova datálom más elméletekre alapozva. Nem értem ezek miért mint bizonyítékok szerepelnek. Ugyanúgy elméletek és ugyanúgy lehetnek rosszak mint a szerző elméletei. Majd 50 év múlva kiderül h tévedtek 250 évet….

  “avar kor közép-európai lelőhelyeit katalógusszerűen felsoroló jegyzék, amely 3543 lelőhelyet tartalmaz. A korszakból feltárt sírok száma meghaladja a harmincezret, jelentős többségük a 7-8. századból származik – nesze neked, Heribert Illig, aki le merted írni, hogy ebből a korból hiányoznak a régészeti leletek”
  Egyrészt nem írta le sehol h hiányoznak, hanem h hiányosak, vérszegények. Az avarságról meg mint önálló másokhoz nem igazán tartozó népről, kultúráról beszélni, sem éppen meggyőző tétel, túl sok mindenben hasonlítanak a hun/magyar ághoz.

  “Falvay Dávid történész….a magyar interpretáció ugyanazt az elméletet az untig ismert gondolatok ’újramelegítésével’ a sértett nemzeti identitás konstruálására, illetve mesterséges megerősítésére használja fel”. Illig szándékairól árulkodik, hogy ez az átértelmezés a szerzőt egy csöppet sem zavarta, sőt, a magyar sikeren felbuzdulva még egy kifejezetten e piacra szóló verziót is kanyarított alapkönyve mellé”
  Tömény, fölényeskedő, sértődékeny rosszindulat, mint újabb “érv” egyszerűen fogalmazva: szánalmas.

  ELLENBEN! Az összes többi valóban tudományos alapokat és logikus nézőpontot tartalmazó ellenérv nemcsak megállja a helyét, hanem valóban megrengetheti, megrengeti az Illig-elméletet. További kutatások szükségesek, de lehetőség szerint az említett szűklátókörü, pöffeszkedő, leereszkedő, dogmákon nevelkedett “tudósok” és társaik nélkül!

 4. .., says:

  Az elmélet hülyeség. A Halley üstökös 75 évenként tér vissza, akár tetszik Illignek akár nem. A 837-es visszatérését az egész világon dokumentálták, mivel akkor volt a legnagyobb földközelben, és igen feltűnő jelenség volt az éjszakai égbolton közel egy hónapon át. Így tehát kizárt, hogy a korábbi visszatéréseket meghamisították volna, mert az üstökös 75 évenkénti visszatérése folytonosságot erőltet a történelem folyására. (Lásd még az 1066-os visszatérést álá Hastings-i csata stb stb)

 5. M.I. says:

  Üdv!
  Nem mondom, h. szentírás Illig könyve, de kiindulásnak nem rossz.
  Azért a felső fokú végzettek között sok az olvasni (és gondolkodni) sem tudó…:
  1. Ha mondjuk valami “920-ban” történt, előbbre tolták (mondjuk “900-ra”), ahogy Illig is írja, kitölteni a hézag egy részét… s egyből megtörtént a nem létező honfoglalás… De ha mégsem volt honfoglalás, mi meg itt vagyunk ugyebár… (UGYEBÁR! EZT MÉG NEM TUDJÁK LETAGADNI!), akkor is mi járunk jól, mert akkor a kezdetektől itt leledzünk a Kárpátokban, ahogy azt sok más TÉNY is igazolja pl. a nyelvünk: sok ezer évig egy helyben kellet, ahhoz élnünk (viszonylag elszigetelve más “népektől”), h. ilyen összetett, bonyolult lehessen, mint amilyen most… aztán egyből kiderül az is, nem mi vettük át mástól a szavakat (és minden mást is), hanem mások tőlünk… :) 2. Aztán meg sok leletről azt állítják, hogy avar korabeli! nem avar! csak korabeli! De nem lehet megkülönböztetni sem a Huntól sem a Magyartól… :):) 3. Az érmék: azt mondja a csúcs tudós: Károlyt ábrázolja. Röhög a vakbelem: egy elhízott rómait látok rajta… :):):) 4. Az a szegény paraszt, akinek még a rabtartó ura (nemes, gróf, báró herceg király!!! stb.) sem tudott írni, olvasni (kivéve Magyar honban), mit mondott az, hogy az Úr 863. éve? Hát kb.: SEMMIT… SEMMIT… SEMMIT! HA HA HA… Vet tavasszal, arat ősszel. Érzésből, mert együtt élt a földdel (Földdel) s nem kellet neki ilyen papi bolondság. Mert minek is? Óh jaj minek is? stb. stb. stb…
  Más: aki mindent elhisz, amit elé raknak, az azt is “tudja”, h. 2001. 09. 11-én mi történt ugyebár… Tudja a tévéből… A TÉVÉBŐL! Könyörgöm a tévéből…
  Az ilyen ász-ész lény megnézhetne egyszer egy földrengés utáni várost… mikor is minden ház (kisebb-nagyobb) szanaszét borulva hever. De csak egyszer az életben nézne meg egy robbantásos ház bontást… amikor gyönyörűen magába omlik akár mekkora épület… (ha jól sikerül, mert még úgysem mindig lesz oly csodás a téma, mint “911-én”…:):):) Ezt csak okulásul említettem meg, h. szemünk láttára is mekkorát mernek hazudni, na persze csak annak aki elég (elme)fogyatékos hozzá… :):):)
  Na elég ennyi hirtelen, még a gépem is hülyeséget irkál itt nekem… nem bírja ez sem a tényeket… elvégre ez is fogyasztó társadalmi gyártmány… … … M.I.

 6. Természetesen az Illig mese mese.
  Azonban az angol történelem nagy része dokumentált. Léteztek angolszász királyok azt azonban nem tudjuk pontosan mikor szivárogtak be a frízekkel rokon nyugat germánok tehát az angol-szászok Angliába és olvasztották be vagy zavarták a perifériára az őslakos romanizált-latinosított breton-kelta néptöredékeket Skóciába Írországba Velszbe Cornwallba Manx szigetére. Szintén biztos dátum Szent Patrick élete és térítése Írországban.
  Vannak legendás részei a történetnek például a nem angol hanem kelta Artúr király viselt dolgai és Camelot – egyik sincs egyeztetve -azonban például Venerable Bede létezett és írt. Az összes angol király létezett valószínűleg nemcsak Harold aki az 1O66os Hastingsi csatát elvesztette.
  Apropó. A Bayeux tapestryn látható Iste mirabant stella üstökös nem 75 vagy 2X75=15O vagy 3×75=225 vagy 4×75 évvel
  837 után jelent meg az égen. 837+15O= 987, 837+225=1O62 stb. Tehát nem stimmelnek a számok vagy a Halley üstökös nagyon sietett és Hódító Vilmos idejében négy évvel előbb jelentkezett.
  Előfordúlt már hogy egy évet késett vagy sietett bár ez is valószínűbben az időszámítás vagy az éve kezdete miatt csúszott és tűnt későnek vagy korainak.74 vagy 76 lehetséges eltérés azonban négy év késés vagy sietés tehát 71 vagy 79 éves ciklus lehetetlen.

  Legalább is NagyBritannia szempontjából az Illig mese nem állja meg helyét. Azt feltételezni hogy más volt az idő folyása Galliában és Gemániában na meg persze ami minket érdekel és érint a Kárpátmedencében még a legőrültebb elméletek sem merészelnék állítani. Azoknál nem volt 3OO év Angliában meg volt?

  Mondjuk hogy Clinton és Erzsébet királynő hüllők vagy hogy
  a Föld egy lyukas gömb és mi a belsejében élünk. Vagy hogy a régészek titkolják a milló éves lábnyomok kövületeit vagy hogy tíz méteres emberek éltek a földön és csontvázaikat titkosítják. Vagy hogy azért nem tértünk vissza a Holdra mert a holdlakók megtiltották.
  Iszonyat hogy látszólag épeszű őrültek miket képesek elhinni.

  Az űrböljött lényekről ne is beszéljünk. A Rowswell hátborzongató kis űrlényeinek boncolása igazi angolszász prűd puritán kétszinűek számára készült babák. NINCS NEMI szervük mint régebben a gyermek babáknak. Tehát hogyan közösültek és szaporodtak? A könyökükkel és fülükkel?
  Mellékesen vizeletük sem lehetett sem székletük tehát az anyagcsere hullaték anyagait és folyadékát
  nem távolították el fiktív szervezetükből. Ezzel megbukik az egész űrhajós mese.

  Minimális orvosi biológiai fizikai csillagászati stb ismereteken át az ember azonnal meg tudja cáfolni az összes ilyen hibbant baromságot.

  Ugyanakkor az biztos hogy az emberi tudományok nem állnak olyan biztos aalpokon mint a természettudományok és azok is befejezetlenek.

  De ott is vannak majdnem száz százalékosan biztos tények adatok emberek időpontok.

  Nem lehet például megkérdőjelzni Colombus létezését és utazásait.
  Brendan már kétségesebb.

  Holt biztos hogy voltak archonjai Athénnek és császárai Rómának.

  Viszont azt nem tudjuk hogy kik voltak a rettegett tengeri népek.

  Zavarosban lehet halászni és sok szemetet kihúzni. Ezért létezik Illig mert a középkor nem annyira dokumentált mint az ókor vagy a modern kor. Éppen ezért nagyon óvatosan kell kezelni az egész középkort nem pedig fantsztikus képtelen abszurd elméleteket kotyvasztani.

  Számomra az egész magyar őstörténelem is ilyen kétséges bizonytalan mese ahol csak ideológiák és hadovák uralkodnak.

  Nagyon humoros volt végig olvasni ilyetén cikkeit a HISTÓRIÁnak.
  Végig vezette visszafelé a magyarokat a hallucinált honfoglalástól az Uralig és mindegyik állomáson hozzátették de ezek nem a magyarok ősei voltak. Akkor kik és miért írnak a nem ősmagyarokról?
  Zavarosban szart keverni? És így tovább. Sem az Etelközben sem a Volga Káma vidékén nem az ős magyarok vándoroltak. Hanem kik?
  Természetesen a magyarok nem lehettek etruszkok sem szumírok sem hunok sem avarok és az ellentábor szerint sem finnugorok.

  És amint Arany János is megírta a magyar nyelv szláv germán török tatár sok görüg és latin jövevényszóval vagy finnugor, tehát olyan mint magyar nyelv nem is létezik. Danke schön. Gyakujem pekne.

  Tehát a magyaroknak nincs nyelvük múltjuk őstörténetük rokonságuk és természetesen földjük sem és országuk sem.
  Viszont volt egy nagymorva szláv bolgár germán frank római román dák birodalom amik ugyebár léteztek. Egyszerre féltucat nép és állam a Kárpátmedencében jól megférhetett.
  Mért nem verekedtek össze a szlávok a germánokkal a gallokkal a rómaiakkal a dákokkal bolgártörökökkel majd bolgárszlávokkal?
  Csak nem azért mert a magyarok hunok avarok útban voltak?
  A nem létező magyarok.

 7. Hogy megzavarjam a kedélyeket volt egy European? c. elég érdekes hetilap úgy húsz harminc éve, azóta megszűnt.
  Az egyik karácsonyi számban egy érdekes történet elmélet koholmány jött világra.
  Sem a szerző nevére sem a cikk címére nem emlékszem azonban lényegére annál inkább.
  Nem csak Lukács evangéliuma alapján de főleg a crèche Betlehem ami Assissi Szent Ferenc alkotása volt azt állította hogy az egész egy csillagászati vagyis asztrológiai kód.

  Praesepe a jászol a Rák Cancer csillagkép közepében van. Körülötte van négy Aselli szamár. Ide jön még a Taurus a Bika vagy az ökrök. A Szűz is világos vagy a Szűz csillagkép a Virgo vagy esetleg Vénusz bolygó.
  A három királyok meg szintén három férfi királyi csillagkép.
  A pásztorok szintén Bootes az ökörhajcsár. Az égi mennyei seregek persze a Csaba féle Hadak Útja vagyis a Tejút a Via Lactica. A bárányok meg szintén különféle szétszórt csillagok vagy ködök vagy kis csillagképek. Szent József meg szintén valmelyik férfi csillagkép.

  Szóval a furcsa állat és ember összetételek magyarázata a Betlehemekben mind csillagászati asztrológiai akkor még ez a tudomány és áltudomány egy volt – még Kepler is készített horoszkópot…- arra enged követekeztetni hogy az egész nem is annyira titkolt csillagkép.

  Jézus persze a napisten aki abban az időben a Jászolban a Praesepeben állt.
  A legpofánverőbb igazolása ennek a látszólag fanatasztikus mesének a Betlehemi Csillag. Tessék? Hogy jön egy vallási történetbe egy égi jelenség egy csillag?

  Világos akik ezt kitalálták leírták megálmodták
  hagytak egy félreérthetelen jelet hogy itt kéremszépen nem arról van szó ami látszólag a legenda tartalma. Nem egy szűz lány szüléséről egy faluban és istállóban hanem egy csillagászati kozmikus eseményről.
  Vagy csillagképről.

  Ami a világmindenségben történt és a földi kis mese csak földi emberek által érthetővé tett népmese legenda.

  Ha kizárjuk és kiröhögjük ezt a fantazmagóriát marad a Betlehemi csillag a jászol Praesepe – miért nem pólyába tették a kisdedet miért jászolba? – azért! – marad a három királyok vagy napkeleti bölcsek mágusok akik meg csillagászok-asztrológusok voltak akiknek köpenyét mindig csillagokkal díszítették. Miért?

  Mennyei seregek , mágus csillagászok, jászol= Praesepe, Betlehemi Csillag hány adattal kell még fejbeverni hogy felébredj?
  És megvilágosodjon miről is van szó.

  Nem szeretem az asztrológiát hülyeségnek képtelen baromságnak tartom azonban nem tagadhatom hogy a Betlehemi mese tele van csillagászati adatokkal.
  Ezt valahogy meg kell emészteni megmagyarázni különben érthetelen.

  Tehát ha Betlehemet készítesz vagy veszel nem csak Szent Ferencet követed nemcsak Lukács evagéliumát illusztrálod hanem egy csillagászati képet raksz ki a karácsonyfa alá. Ha ha ha a fácskán persze ott van a csillag ugyebár. Hm hm hm.
  És persze a fények a fán na meg a gömbölyű díszek mind csillagok és galaxisok.

  Amíg ezt olvastam eszembe sem jutott ilyesmi.
  Egy történeti régészeti csillagászra volna szükségünk aki egyeztetné a Betlehem figuráit
  egy múltbeli csillagállással.

  Eddig még nem sikerült a Betlehemi csillagot egyeztetni de minél több adatot veszünk számításba Nap jászol Praesepe Virgo Szűz vagy Vénusz
  Tejút Taurus Bootes stb annál valószinűbb hogy rájövünk a rejtély nyitjára.

  Vagy nem.

 8. Kovács József 23. says:

  Illig nem létezik,kitalálták töri szakos német egyetemisták fogadásból! Az volt a tétje a ‘zemberek mekkora hülyeségeket hisznekel??! Mint kiderült bármekkorát! Közben elkezdettt dőlni a lé,úgyhogy nem leplezték le a csalást…

 9. ekszvájzed says:

  Matt Eversmann vagy ki a franc vagy, kíváncsi vagyok, odamész-e csúfolódni és röhögcsélni ezen az olyannyira jellegzetes, tipikus módon a Szentföldet istenítő, Erec országát egyenest Istentől adatott, örök hazaként imádó, arról hazafias, honvédő dalokat zengedező, 5000 éves zsidó történelemről áradozó, s még a szent iratokra is igen sűrűn hivatkozva népirtást kivitelező, a legmodernebb fegyverzettel elpusztított idegenek halálán örvendező népség dolgain is?

  Tudod, mikor még ÉN MAGAM IS lenéztem és megvetettem a hablatyos, délibábos, Szentkorona-antennás, 40.000 éves ősnépről, Szíriuszról, Atlantiszról, stb. vizionáló “ősmagyarkodókat”, azt akkor sem tettem ugyanúgy, mint te, hanem sajnálattal és szánalommal. De nem röhögtem ki őket, s nem tekintettem alacsonyrendő, nyomorék lúzereknek, mert SZERETNI merik a hazájukat, a szülőföldjüket, a népüket, a mindezekre 25+éve egyfolytában zúduló mocsoktenger ellenére is.

  Ha mindezek számodra vállalhatatlan szitokszavak, és emlegetőik az emberiség szégyenei, akkor TÉNYLEG menj el szépen a fent említettekhez is, és nekik is magyarázd el ezeket. Függetlenül attól, hogy közéjük tartozol-e, vagy sem. Utána meg szedegesd össze a fogaidat a kirámolt beleid halmából, ha még nem égsz, benzinnel leöntve. Úgyhogy örülj annak, hogy azokat piszkolhatod, akik – bármennyire is rühelled őket – ilyet nem tesznek, még ha élőszóval is fordulsz hozzájuk ezzel, mert nem is tehetnek meg, senkivel, aki őket gyalázza. Pontosan azok szívós, kitartó munkásságának ‘jó’voltából, akik közé te magad is tartozol.

 10. Dave says:

  A kitalált középkor működne, ha a világegyetem Nyugat-Európával lenne egyenlő. Sajnos vagy sem, a helyzet nem ez. Mi is történt a 614-911. közti években…? Mohamed felbukkanása, arab hódítás Európában, Martell Károly és a poitiers-i csata, Córdobai Emirátus megszületése és felemelkedése, 751-ben a talaszi csata, ahol az arabok és tibetiek megállítják a kínaiak nyugati terjeszkedését… Tehát ha vesszük pl. a mai spanyol területeket, 614-ben van egy keresztény germán országunk (vizigótok), majd a “következő évben”, 911-ben van egy kétszáz éve berendezkedett moszlim emírségünk… hihető.

  Kínában és a prekolumbián amerikai magaskultúrákban (azték, inka, maja stb.) komoly csillagászat létezett, akár az araboknál. Feljegyeztek olyan ciklikus jelenségeket, mint az üstökös-felbukkanások stb. Sokkal előbb fel kellett volna bukkanni a hiányzó háromszáz év által okozott anomáliának…

  Belső-Ázsia korabeli életéről is vannak komoly kínai, tibeti, arab és perzsa források. Nagyon jól rekonstruálható, ahogy a IV. század során Nyugat felé mozdulnak a hunok, majd az is, ahogy a IX. század végén nyugat felé mozdulnak a besenyők. Ez a két esemény az európai történelemben is mély nyomokat hagyott; kizárt, hogy köztük csak 200 év telt volna el.

  A katolikus egyház a szentjeit nyilván csak kitalálta ebből az időből; ez szent Benedek esetében még érthető is lenne, hiszen ő Nagy Károly kortársa volt; de mondjuk szent Ciril és szent Metód…?! :-D Őket is csak kitalálták…??

 11. pjuan says:

  A történelemben nincsenek tények, ez nem egzakt tudomány, hanem elméletek halmaza. Bemegy valaki egy levéltárba, talál egy papírt, megörül, elmegy ásni, de a papíron látható városban nem talál semmit. Nem baj, van róla papír, Kitüntetik, mert XY város királyi székhely volt a papír szerint. De helyileg, hol volt a régi város? Nem tudni, Mikori a papír? Nem tudni, mert valójában nem lehet bizonyítani, nincs tuti módszer, Ilyenekből áll össze a történelem. Aki komolyan veszi azt a “tudóst”, aki bármit biztos tényként állít, az hülye. Annyit tudunk, amennyit látunk, a mai állapotot… Vannak épületek, amiket valaki, valamikor megépített, de aztán ezerszer átépítettek, mert háborúk jöttek, vallások változtak, szemléletek cserélődtek… Így az eredeti épület helyén, ma már egy egészen más áll… Ezt látjuk.

  Illig könyve erre mutat rá, de az övé is egy ugyanolyan elmélet, mint az a másik, ami a tankönyvekben olvasható. Gyökértelenek vagyunk, ez a lényege… Már azt sem tudjuk, hogy mit csinált a dédapánk… Mit várunk a középkortól?

  De azt sem tudjuk, hogy a természeti viszonyok – mondjuk a gravitáció – azonos volt-e 2000 éve… Lehet, hogy egy ember lökdöste össze a piramisokat a gyerekének a születésnapjára… Nem tudjuk…

 12. pjuan says:

  Az évek számosságának kiszámítása pedig maga a zavarosság, hiszen kizárólag vallási kérdésről van szó, nem másról… Minden vallás más évszámot tart valósnak, a papírokra írt dátumok pedig mihez képest értelmezhetőek? 2016-ot írunk, mert Jézus születése óta ennyi idő telt el… De vajon 614-ben is úgy gondolták, hogy Jézus a mai értelemben vett “nulladik” évben született? Kétlem, de nem tudom…

 13. gasparzola says:

  pjuan, te nem nagyon hiszel semmilyen tudományban, igaz? Pedig vannak ok-okozati összefüggések, amelyeket fel lehet tárni, és valóban messzemenő következtetéseket lehet levonni. A fizika sem egzakt tudomány a te felfogásod szerint, hiszen csak elméletek vannak, amelyek jól-rosszul megjósolják, hogy hogyan viselkedik a világ. A jó elmélet jól jósolja meg, a rossz elmélet rosszul. Mai elméleteink annyira jól jósolják meg a világ működését, hogy képesek vagyunk az alkalmazásukkal űrhajózni, atomerőművet üzemeltetni, mobiltelefonálni, számítógépeket használni. De bizonyítékunk egyik ilyen elméletre sincs. Ma már tudjuk, hogy Newton elmélete bizonyos méret- és sebességtartományokban érvényét veszti, az emberléptékű világban viszont bőven elegendő akár kifinomult és bonyolult eszközök megalkotásához és használatához.

  Nagymamám például nem hitt a kormeghatározásban: szerinte egy humbug, hogy a tudósok azt mondják ez ennyi meg annyi millió éve volt. Én ismerem a módszereket, és látom, hogy ezek a módszerek pedig tényleg elárulják, hogy ennyi meg annyi millió éve volt.

  Úgyhogy azért mert te nem tudod, ne gondold, hogy nem tudjuk.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Back to Top ↑

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ. A honlapra látogatva beleegyezel alkalmazásukba. További információ.

A süti (cookie) egy kis adatcsomag, amely jó pár online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen. Ennek segítségével jegyzi meg például a szájt az előző hozzászólásod során használt nicknevedet (és így adataidat nem kell újra beírnod), de a sütik révén számlál látogatókat a Google Analytics szolgáltatása is. A sütiket bármikor törölheted gépedről, vagy beállíthatod a tiltásukat. Így persze a szájt működése nem lesz teljes értékű. Az Elfogadom gombra kattintva hozzájárulsz a sütik alkalmazásához.

Bezárom